BẢO VẬT THƯỢNG CỔ Full | Phim Hành Động Võ Thuật

Phim BẢO VẬT THƯỢNG CỔ.

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24

Bảo vật Thời đại thượng cổ; chư thần tại Thần Châu đại lục Trung Nguyên lưu lại mười cổ lão Thần khí. Chuông Đông Hoàng, Kiếm Hiên Viên, Búa Bàn Cổ, Hũ Luyện Yêu, Tháp Hạo Thiên. Đàn Phục Hi, Đỉnh Thần Nông, Ấn Không Động, Kính Côn Lôn, Đá Nữ Oa; mỗi loại lại có được thế lực đặc biệt kinh người.

Add your comment

Your email address will not be published.

2 Comments

CLOSE
CLOSE